07.02.2020

История Область

Задания первого тура (практического):

            I.                   Анализ исторического документа

При оценке жюри исходит из следующих критериев:

 1. Умение подтвердить ответ на вопрос по тексту исторического документа цитатой из самого документа
 2. Умение делать выводы на основании исторического документа
 3. Умение сопоставлять исторические источники и делать обобщающие выводы.

           II.  Написание мини-эссе с элементами анализа на основе отрывка из исторического художественного произведения

При оценке эссе жюри исходит из следующих критериев:

1. Творческий характер восприятия темы, её осмысления.

2. Умение и грамотность использования фактов и образов, представленных в историческом художественном произведении для подтверждения своей точки зрения.

3. Грамотность, логичность изложения, богатство языка, аккуратность.

Второй тур олимпиады по истории – теоретический.

Во втором туре (2 день) участников ожидают следующие типы заданий:

1. Хронологическая последовательность. Участнику предлагается расставить в хронологическом порядке несколько событий;

2. Сопоставление по времени событий мировой истории и истории Кыргызстана;

3. Определение принципа объединения данных исторических личностей и его обоснование);

4. Cопоставление исторических личностей с их характеристикой - атрибутом (историческим прозвищем);

5. Cопоставление как современников исторических личностей;

6. Сопоставление исторических личностей с характеристикой их деятельности по высказываниям известных историков;

7. Определение исторического события на основании его отображения в изобразительном искусстве и осуществление анализа данного исторического события;

8. Определение исторического события на основании исторических карт-схем; 

9. Дополнение текста с пропусками (дат, персоналий и т.п.).

Для выполнения заданий участнику понадобится ручка с синей пастой.

Запрещается иметь при себе сотовый телефон или другие средства связи, а также какие-либо источники информации.

Биринчи турдун тапшырмалары:

             I.                   Тарыхый документти талдоо

Биринчи кезекте катышуучу төмөнкү жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүшү керек:

 1. Тарыхый документтин текстине тиешелүү суроонун жообун документтин өзүнөн алынган цитата менен ырастоо жөндөмдүүлүгүн;
 2. Тарыхый документтин негизинде жыйынтыктарды чыгаруу жөндөмдүүлүгүн;
 3. Тарыхый булактарды салыштыруу жана жалпылоочу жыйынтыктарды чыгаруу жөндөмдүүлүгүн.                II. Тарыхый-көркөм чыгармадан алынган үзүндүнүн негизинде талдоо элементтерин камтыган мини-эссе жазууда

катышуучу төмөнкү жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүшү керек:

1. Теманы кабылдоодогу, аны түшүнүүдөгү чыгармачыл мүнөзүн;

2. Өзүнүн көз карашын тастыктоо үчүн тарыхый-көркөм чыгармада берилген фактыларды жана образдарды колдонуудагы жөндөмдүүлүгүн жана сабаттуулугун;

3. Баяндоосунун сабаттуулугун жана логикалуулугун; тилинин байлыгын; тыкандыгын.

Тарых боюнча олимпиаданын экинчи туру – теориялык тур.

Экинчи турда (2-күн) катышуучуларга төмөнкү типтеги тапшырмалар берилет:

 1. Хронологиялык ырааттуулуктар. Катышуучуга бир нече окуяны хронологиялык тартипте жайгаштыруу тапшырмасы берилет;
 2. Дүйнөлүк тарыхтагы жана Кыргызстан тарыхындагы тарыхый окуяларды доору боюнча бири-бирине дал келтирүүгө багытталган тапшырма;
 3. Маалыматтардын эки катарын дал келтирүүгө жана алардын тизмектелүү принцибин аныктоого багытталган тапшырмалар (эмне үчүн бул объекттер, окуялар же инсандар бири-бири менен салыштырылган же бири-бирине карама-каршы коюлган);
 4. Тарыхый инсандарды алардын мүнөздөрү (тарыхый лакаптары) менен дал келтирүүгө багытталган тапшырма;
 5. Ар кайсы өлкөлөрдүн саясий жана маданий ишмерлерин замандаштар катары салыштырууга багытталган тапшырма;
 6. Тарыхый инсандарды жана белгилүү тарыхчылардын айтымдарынын негизинде алардын ишмердүүлүгүнө берилген мүнөздөмөлөрдү дал келтирүүгө багытталган тапшырма;
 7. Көркөм сүрөт искусствосундагы чагылдырылышы боюнча тарыхый окуяны аныктоого жана ал тарыхый окуяны андан ары талдоого багытталган тапшырма;
 8. Тарыхый карталардын негизинде тарыхый окуяны аныктоого багытталган тапшырма;
 9. Бош жерлери бар текст (даталар, тарыхый инсандар ж.б.).

 

Тапшырмаларды аткаруу үчүн катышуучуга көк сыялуу калемсап керек болот.

Жандарында уюлдук телефон же башка байланыш каражаттарын, же башка маалымат булактарын алып жүрүүлөрүнө тыюу салынат.