13.02.2018

English

Англис тили боюнча областтык олимпиада

Областтык олимпиада эки тур менен эки күндө өткөрүлөт

Биринчи күн (1-күн) сунуш кылынган темалар боюнча оозеки айтып берүүдөн (18-20 сүйлөм) жана калыстар тобу тарабынан берилген суроолорго жооп берүүдөн турат.

Аткаруу мөөнөтү:

Даярдануу үчүн – 2 мүн.

Айтып берүү жана суроолорго жооп берүү үчүн – 7 мүн.

Экинчи тур (2-күн) төмөндөгүдөй тапшырмалардан турат:

1. Угуу жана түшүнүү:

Текстти угуу (2 жолу) жана ага карата берилген суроолорго жооп берүү (10 суроо)

Аткаруу мөөнөтү: 35 мүн.

2. Лексика-грамматикалык тест (28 суроо)

Аткаруу мөөнөтү: 50 мүн.

3. Окуу жана түшүнүү:

Сөздүктү колдонбой, бир текстти окуу

Окулган текст боюнча берилген 10 суроого жооп берүү

Аткаруу мөөнөтү: 50 мүн.

4. Эссе:

Эссе – бир нерсеге таасирленүүдөн улам жаралган очерктик мүнөздөгү чыгарма. Эссе көлөмү жагынан кичинекей чыгармалардын катарын толуктайт.

Эссенин мүнөздүү белгилери:

- конкреттүү бир теманын же суроонун болушу;

- конкреттүү бир темага болгон автордук жеке сезимдерди жана пикирлерди чагылдырат;

- эссенин мазмунунда эң алгач автордун инсандыгы бааланат;

- автордун инсандыгы – анын дүйнө таанымы, ою жана сезимдери;

- эссенин максаты – чыгармачыл ой жүгүртүүнү жана жеке пикирди чагылдырган жазуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.

Сунуш кылынган темалардын бирөөнө эссе жазуу (120-160 сөз)

Аткаруу мөөнөтү: 60 мүн.

Бардыгы: 3 саат 15 мүнөт.

 

Олимпиаданын жыйынтыгын чыгаруу

 

Олимпиаданын катышуучусуна эскертүүлөр

  1. Олимпиаданын катышуучусу олимпиадага кечикпей келүүсү керек.
  2. Олимпиаданын катышуучусунун жанында көк калем болуш керек (карандаш колдонууга болбойт).
  3. Эгер олимпиада учурунда кандайдыр бир суроолор пайда болсо, кол көтөрүп администраторго кайрылуу керек.
  4. Тапшырмаларды аткарып жатканда сүйлөшкөнгө, ар кандай көрсөтмө куралдарын, уюлдук телефонду, шпаргалка ж.б.у.с. колдонууга болбойт.
  5. Эгер олимпиаданын катышуучусу олимпиада эрежелерин бузса, анда ал олимпидадан четтетилет жана анын иши “0” деген упай менен бааланат.
  6. Олимпиаданын экинчи күнүндөгү эки этап аяктаган соң (угуп түшүнүү жана лексика-грамматикалык тест), 15 мүнөттүк тыныгуу берилет.
  7. Бардык тапшырмаларды аткарып бүткөн соң, олимпиаданын катышуучусу колун көтөрүп, аткарган ишин администраторго тапшырышы керек.
  8. Олимпиаданын катышуучусу жанына суу ала кирсе болот.